Wyspy Wolin i Uznam
Puszcza Kampinoska
Zalew Zegrzynski
Historia


Oferta specjalna:
Inne informacje

odpowiedzialny za sklep
i treść strony::
Wydawnictwo Rajd
os.Przyjazn 184
01-355 Warszawa
NIP 522 247 06 02

Telefon: (48) 22 666 06 45
Fax: (48) 22 666 06 45
Email:rajd@wyspawolin.pl

Autor serwisu darmowego sklepowego
& praw autorskich:
Stefan Rank-Kunitz
Liliensteinstr. 59
04207 Leipzig

Web: www.open-letters.de
Email: webmaster@open-letters.de

© Copyright 2005 by Stefan Rank-Kunitz

Sklep powstał na bazie darmowego, niemieckiego serwisu sklepowego
www.open-letters.de


Cesja odpowiedzialności autora serwisu:

1.Treść

Autor niniejszego, samoobsługowego serwisu nie bierze odpowiedzialności za tematykę, poprawność, zgodność i jakość zamieszczanych w nim informacji. Wszelkie roszczenia dotyczące szkód spowodowanych jakimikolwiek umieszczonymi w nim informacjami - włącznie z jakimikolwiek niepełnymi, czy też fałszywymi informacjami - nie będą uwzględniane. Wszelkie zamieszczone tu oferty nie są wiążące i zobowiązujące. Fragmenty, albo całości zamieszczonych tu publikacji, włącznie ze wszystkimi ofertami i informacjami mogą być rozszerzane, zmieniane, lub częściowo albo w całości usuwane bez oddzielnej zapowiedzi.

2. Odwołania i linki

Autor niniejszego serwisu nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek treści załączone lub do których odsyłają niniejsze strony - z wyjątkiem sytuacji kiedy posiada pełną wiedzę o nielegalnej treści i jest w stanie uniemożliwić użytkownikom dostęp do tej strony. Jeśli którakolwiek z prezentowanych w serwisie informacji powoduje jakiekolwiek szkody, odpowiedzialność za nie ponosi jedynie autor zamieszczonej treści, a nie osoba odpowiedzialna za jej załączenie. Ponadto, autor serwisu nie odpowiada za jakiekolwiek komentarze i wiadomości zamieszczane przez użytkowników forów dyskusyjnych, ksiąg gości, lub list mailingowych zamieszczanych na ich stronach.

3. Prawa autorskie

Autor serwisu nie użył przy jego tworzeniu celowo jakiegokolwiek materiału chronionego prawem autorskim, lub - jeśli to nie było możliwe - by wskazać prawa autorskie odpowiedniego obiektu. Prawa autorskie do wszelkich materiałów stworzonych przez autora serwisu są zastrzeżone. Jakiekolwiek powielanie, lub używanie obiektów takich jak diagramy, dźwięki, teksty lub inne elektroniczne lub drukowane publikacje bez zgody autora jest zabronione.

4. Polityka prywatności

Jeśli gdziekolwiek w serwisie istnieje możliwość przekazywania danych personalnych lub gospodarczych (takich jak adresy e-mail, personalia i adresy fizyczne), to ma ono charakter dobrowolny. Korzystanie i płacenie za oferowane tu usługi i towary jest dopuszczalne - o ile jest wykonalne technicznie i zgodne z logiką - bez wyszczególniania jakichkolwiek danych personalnych, lub z uwzględnieniem anonimowych danych lub aliasów. Użycie podanych publicznie adresów fizycznych, numerów telefonicznych i faksowych, oraz adresów e-mail do celów marketingowych jest zabronione - łamiący te zasady nadawcy niechcianych spamów będą karani.

5. Ważność prawna niniejszej cesji odpowiedzialności

Niniejsza cesja może być uważana za integralną częścią internetowej publikacji, z której korzystasz. Jeżeli fragmenty lub pojedyncze terminy tego oświadczenia nie są zgodne z prawem lub poprawne, nie ma to wpływu na treść lub ważność innych części.Disclaimer:

1. Content

The author reserves the right not to be responsible for the topicality, correctness, completeness or quality of the information provided. Liability claims regarding damage caused by the use of any information provided, including any kind of information which is incomplete or incorrect, will therefore be rejected.All offers are not-binding and without obligation. Parts of the pages or the complete publication including all offers and information might be extended, changed or partly or completely deleted by the author without separate announcement.

2. Referrals and links

The author is not responsible for any contents linked or referred to from his pages - unless he has full knowledge of illegal contents and would be able to prevent the visitors of his site fromviewing those pages. If any damage occurs by the use of information presented there, only the author of the respective pages might be liable, not the one who has linked to these pages. Furthermore the author is not liable for any postings or messages published by users of discussion boards, guestbooks or mailinglists provided on his page.

3. Copyright

The author intended not to use any copyrighted material for the publication or, if not possible, to indicatethe copyright of the respective object.The copyright for any material created by the author is reserved. Any duplication or use of objects such as diagrams, sounds or texts in other electronic or printed publications is not permitted without the author?s agreement.

4. Privacy policy

If the opportunity for the input of personal or business data (email addresses, name, addresses) is given, the input of these data takes place voluntarily. The use and payment of all offered services are permitted - if and so far technically possible and reasonable - without specification of any personal data or under specification of anonymized data or an alias. The use of published postal addresses, telephone or fax numbers and email addresses for marketing purposes is prohibited, offenders sending unwanted spam messages will be punished.

5. Legal validity of this disclaimer

This disclaimer is to be regarded as part of the internet publication which you were referred from. If sections or individual terms of this statement are not legal or correct, the content or validity of the other parts remain uninfluenced by this fact.
jesteś klientem: 5225836
© Copyright 2005 by Stefan Rank-Kunitz